โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
คณะผู้บริหาร

นายกนก ขวัญดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา