โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นาย กนก ขวัญดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน