โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางละม้าย มะลิทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปฐมพร บรรจง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวมนัสนันท์ ศิริสมบูรณ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1