โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
52/4 หมู่ 4   ตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1929
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรสรินทร์ คงใจมั่น
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ